Klanten geven ons een 9.2 op Kiyoh
Menu sluiten

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen

1.1 Maton Groep B.V. : gevestigd aan de van Hilststraat 5 5145 RK Waalwijk.

1.2 Afvoeren: afvoeren van afval- en reststoffen van de opdrachtgever naar een beheerinrichting.

1.3 Beheerinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor nuttige toepassing en verwerking.

1.4 Inzamelmiddel: elk middel dat ontworpen is voor het tijdelijk opbergen en transporteren van afval en reststoffen.

1.5 Levertijd: tijd tussen het verstrekken van de opdracht en uitvoeren van de opdracht.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van en met Maton Groep B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Indien Maton Groep B.V. een offerte uitbrengt, zal de offerte altijd vrijblijvend zijn en 1 maand geldig zijn.

3.2 De overeenkomst komt tot stand door de orderbevestiging die door Maton Groep B.V. aan de opdrachtgever wordt verzonden. Deze orderbevestiging geldt als acceptatie van het aanbod en is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Indien en voor zover de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na datum van verzending van de orderbevestiging schriftelijk het tegendeel te kennen heeft gegeven, wordt opdrachtgever geacht met de inhoud van deze bevestiging akkoord te zijn.

3.3 Indien en voor zover geen orderbevestiging van de zijde van Maton Groep B.V. is uitgegaan en er toch uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door het vermelde op de door Maton Groep B.V. verstrekte transportbegeleidingsbrieven.

3.4 Indien Maton Groep B.V. binnen 10 dagen na aanvaarding door de opdrachtgever haar aanbod heeft herroepen, komt geen overeenkomst tot stand.

 

4. Duur van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor een termijn van 24 maanden, mits anders overeengekomen, met telkenmale stilzwijgende verlenging voor één jaar, tenzij deze overeenkomst uiterlijk 6 maanden voor afloop schriftelijk is opgezegd.

4.2 De afvoer van de afval- en reststoffen geschiedt eenmalig, dan wel gedurende in de overeenkomst overeengekomen periode in een bepaalde frequentie of op afroep van de opdrachtgever. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het de opdrachtgever verboden de in de overeenkomst genoemde afval- en reststoffen door een ander dan Maton Groep B.V., of haar onderaannemers, af te laten voeren. Behoudens schriftelijke toestemming van Maton Groep B.V.

 

5. Het afvoeren van afval- en reststoffen

5.1 Bij het aangaan van de overeenkomst deelt Maton Groep B.V. de opdrachtgever mede welke stoffen uitsluitend mogen worden aangeboden (“acceptatievoorwaarden”). Maton Groep B.V. verstrekt de opdrachtgever een exemplaar van de acceptatievoorwaarden die naast deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst.

5.2 Het staat Maton Groep B.V. gedurende de looptijd van de overeenkomst vrij wijzigingen aan te brengen in de stoffen die uitsluitend mogen worden aangeboden. Maton Groep B.V. stelt de opdrachtgever schriftelijk van deze wijzigingen en de ingangsdatum daarvan in kennis. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid, tenzij de wijzigingen door overheid zijn opgelegd, dat deel van de overeenkomst waarop de wijzigingen van toepassing zijn te ontbinden binnen één maand na verzending van de wijzigingen.

5.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.1 en 5.2 zal de opdrachtgever de inzamelmiddelen niet gebruiken voor vloeibare, vluchtige, licht ontvlambare, explosieve, etsende, stank verspreidende, zelfontbrandende, sterk stuivende, bijtende, brandende, smeulende, radioactieve en gevaarlijke afvalstoffen, dan wel voor op enige andere wijze voor de

gezondheid van mens of dier schadelijke stoffen, tenzij dit in de acceptatievoorwaarden uitdrukkelijk wordt toegestaan.

5.4 Inzamelmiddelen worden door of namens Maton Groep B.V. ter beschikking van de opdrachtgever gesteld. Maton Groep B.V. zorgt dat de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen geschikt zijn voor de overeengekomen afvalsoort. Maton Groep B.V. draagt zorg voor het normale onderhoud aan de inzamelmiddelen.

5.5 Maton Groep B.V. is bevoegd een inzamelmiddel, dat afvalstoffen bevat die overeenkomstig de acceptatievoorwaarden niet mogen worden aangeboden, te weigeren af te voeren en/of te legen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.6 Indien bij aanbieding van de afvalstoffen aan de beheerinrichting blijkt dat het inzamelmiddel afvalstoffen bevat die overeenkomstig dit artikel niet hadden mogen worden aangeboden, is Maton Groep B.V. bevoegd het inzamelmiddel terug te voeren naar de opdrachtgever of zorg te dragen voor adequate afvoer naar een andere beheerinrichting. De (extra) kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.7 In het geval het inzamelmiddel is overbeladen, of verkeerd is beladen, dit ter beoordeling van Maton Groep B.V., is Maton Groep B.V. gerechtigd de afvoer van het inzamelmiddel te weigeren. De kosten die met deze weigering gepaard gaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.8 De uiteindelijke vaststelling van gewicht en afvalsoort vindt plaats door of vanwege Maton Groep B.V.. 

 

6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van Maton Groep B.V. inzake de wijze waarop de afvalen reststoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen.

6.2 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de samenstelling van de afval- en reststoffen. Desgewenst kan Maton Groep B.V. van de opdrachtgever verlangen, dat de opdrachtgever bij het aanbieden dan wel afvoeren van de afval- en reststoffen schriftelijk opgave doet van de samenstelling. 

6.3 De opdrachtgever is verplicht de door Maton Groep B.V. verstrekte transportbegeleidingsbrief op volledigheid en juistheid te controleren en voor akkoord te ondertekenen. Indien deze brief, in uitzonderlijke gevallen, niet door Maton Groep B.V. wordt verstrekt dient de opdrachtgever Maton Groep B.V. een volledig en naar waarheid ingevulde transportbegeleidingsbrief te verstrekken.

6.4 De opdrachtgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening alle verlangde medewerking te verlenen en zorg te dragen voor een geschikte en in deugdelijke staat verkerende ruimte voor het plaatsen en onderhouden van inzamelmiddelen. Deze ruimte dient onder alle omstandigheden, behoudens overmachtsituaties, zonder belemmeringen goed bereikbaar te zijn, ook voor zwaar materieel. 

6.5 De opdrachtgever dient bij werkzaamheden, die door de opdrachtgever aan Maton Groep B.V. zijn opgedragen, de vanwege de overheid en/of Maton Groep B.V. geldende arbeids-omstandigheden, milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

6.6 De opdrachtgever is verplicht als een goed huisvader voor de inzamelmiddelen te zorgen. Dit houdt bij (rol)containers onder andere in dat de opdrachtgever zorgt dat de containers regelmatig van binnen en van buiten gereinigd worden. De opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen welke benodigd zijn voor het plaatsen van de inzamelmiddelen.

6.7 De opdrachtgever treft de vereiste maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid en indien de inzamelmiddelen buiten worden geplaatst draagt de opdrachtgever zorg voor voldoende verlichting, signalering en bebakening, een en ander in overeenstemming met plaatselijke bepalingen.

6.8 Het is de opdrachtgever verboden de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen zelf te ledigen of door een derde, niet zijnde Maton Groep B.V. of haar onderaannemers, te laten ledigen.

6.9 Eventuele schade aan een geplaatst inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk aan Maton Groep B.V. te worden gemeld. Eventuele onbruikbaar geworden inzamelmiddelen worden door Maton Groep B.V. vervangen.

6.10 Het is de opdrachtgever verboden de inzamelmiddelen te onderverhuren of aan een derde ter beschikking te stellen.

6.11 Het is de opdrachtgever niet toegestaan inzamelmiddelen te hijsen en te verplaatsen. Uitsluitend indien Maton Groep B.V. dat uitdrukkelijk voor een bepaald type inzamelmiddel heeft toegestaan, is hijsen en verplaatsen voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever toegestaan.

6.12 De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle documentatie, offertes, tekeningen, beschrijvingen, technische bescheiden en andere bedrijfsinformatie alsmede knowhow in de ruimste zin van het woord, afkomstig van of met betrekking tot Maton Groep B.V. die vertrouwelijk te zijner

kennis zijn gebracht of gekomen, tenzij de betreffende informatie kenbaar is in het publieke domein.

6.13 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 6.12 zal de opdrachtgever jegens Maton Groep B.V. een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van 2.500 euro per overtreding en 1.000 euro voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop een overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Maton Groep B.V. krachtens de wet of de overeenkomst, zoals het recht van Maton Groep B.V. om nakoming van de overeenkomst dan wel een verbod en/of schadevergoeding te vorderen, almede om tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan voorzover deze nog mocht bestaan.

7. Eigendomsovergang

7.1 De eigendomsoverdracht van de afgevoerde afval- en reststoffen vindt plaats nadat de volledige acceptatieprocedure van Maton Groep B.V. is doorlopen.

7.2 Bij koop van inzamelmiddelen door de opdrachtgever, vindt levering daarvan plaats af fabriek en onder het in 7.4 vermelde eigendomsvoorbehoud.

7.3 Indien de opdrachtgever bij koop van de inzamelmiddelen in verzuim blijft met afname van de inzamelmiddelen is Maton Groep B.V. gerechtigd hieruit voortkomende kosten van opslag aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.4 De eigendom van de inzamelmiddelen gaat op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan Maton Groep B.V. uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Maton Groep B.V. is voldaan.

 

8. Prijzen

8.1 Prijzen zijn steeds exclusief B.T.W.(omzetbelasting), milieuheffingen, milieudienstentoeslag, kredietbeperking en administratiekosten.

8.2 Maton Groep B.V. is gerechtigd om de prijs aan te passen, indien en voor zover de kostprijs van de door Maton Groep B.V. uit te voeren activiteiten een verhoging ondergaat. Deze kostprijs is samengesteld uit een aantal factoren zoals grondstoffen, energie, kapitaal, arbeid en afval- en reststoffenbeheerkosten. Van iedere verhoging zal Maton Groep B.V. op verzoek en te goeder trouw verantwoording afleggen. Indien de overeengekomen prijs, anders dan wegens toegenomen afval- en reststoffenbeheerkosten, wordt verhoogd met meer dan 5% per periode van zes maanden heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van eveneens zes maanden.

8.3 De kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, die benodigd zijn voor het plaatsen van de inzamelmiddelen en eventueel terzake verbeurde boetes komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

9. Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

9.2 Bij te late betaling is de opdrachtgever nadat de betalingstermijn is verstreken rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, te berekenen over het factuurbedrag.

9.3 Maton Groep B.V. is nadat de betalingstermijn ongebruikt is verstreken zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. De daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom, of indien de werkelijke kosten hoger zijn, de werkelijk gemaakte kosten .

10. Uitvoering van de dienstverlening

10.1 De levertijd wordt in onderling overleg vastgesteld. Iedere termijn waarbinnen Maton Groep B.V. een prestatie dient te verrichten geldt nimmer als fatale termijn.

10.2 Maton Groep B.V. heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. Bij onderaanneming blijft Maton Groep B.V. verantwoordelijk voor het afval- en reststoffenbeheer.

10.3 De opdrachtgever zal Maton Groep B.V. alle gegevens verschaffen die Maton Groep B.V. naar haar oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de overeenkomst.

10.4 De opdrachtgever staat ervoor in dat zaken van de opdrachtgever waaraan of waarmee werkzaamheden worden verricht, voor die werkzaamheden veilig en geschikt zijn.

10.5 Maton Groep B.V. treft de noodzakelijke voorzieningen om de dienstverlening op kwalitatief goede wijze te kunnen uitvoeren.

10.6 Maton Groep B.V. heeft met betrekking tot de dienstverlening normen vastgesteld. De controle op het handhaven dan wel naleven van de normen zal vanwege Maton Groep B.V. gebeuren. Het staat de opdrachtgever vrij zelf een controle in te stellen.

 

11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Maton Groep B.V. zijn toe te rekenen.

11.2 Onder overmacht aan de zijde van Maton Groep B.V. zullen mede zijn begrepen; overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, (burger)oorlog, oproer, werkstaking of werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersgesteldheid die uitvoering van de overeenkomst vertraagt of onmogelijk maakt, intrekking van één of meer vergunningen van Maton Groep B.V. en/of derden waarop Maton Groep B.V. voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen, brand en/of andere storingen in het bedrijf van Maton Groep B.V., dan wel in de bedrijven van de toeleverancier(s), of in andere bedrijven van derden, waarop Maton Groep B.V. voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen.

11.3 Maton Groep B.V. heeft ook dan het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Maton Groep B.V. de overeenkomst had moeten nakomen.

11.4 Tijdens overmacht aan zijde van Maton Groep B.V. worden de leverings- en andere verplichtingen van Maton Groep B.V. opgeschort.

 

12. Aansprakelijkheid van Maton Groep B.V.

12.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Maton Groep B.V., is Maton Groep B.V. niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, tengevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor Maton Groep B.V. uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel tengevolge van een onrechtmatige daad van Maton Groep B.V. of van personen waarvoor Maton Groep B.V. rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

12.2 Behoudens in geval van aansprakelijkheid van Maton Groep B.V. op grond van artikel 13.1, vrijwaart de opdrachtgever Maton Groep B.V. tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

12.3 Maton Groep B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de beheerinrichting afval- en reststoffen weigert. Deze afval- en reststoffen zullen in een dergelijk geval aan de opdrachtgever worden teruggegeven, waarbij alle daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening zullen komen.

12.4 Maton Groep B.V. is niet aansprakelijk voor schade bij derden of bij de opdrachtgever ontstaan aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij de schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van Maton Groep B.V..

 

13. Aansprakelijkheid van opdrachtgever

13.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen en de eigendommen van Maton Groep B.V. en/of schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen die door of vanwege opdrachtgever aan Maton Groep B.V. gegeven zijn.

13.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade, die het gevolg is van het in strijd met het bepaalde in artikelen 5 en 6 van deze voorwaarden aanbieden van afval- en reststoffen.

13.3 Het inzamelmiddel komt voor risico van de opdrachtgever, vanaf het moment dat Maton Groep B.V. het ter beschikking stelt aan de opdrachtgever totdat Maton Groep B.V. de inzamelmiddelen weer geladen heeft met als doel de afvoer van de inzamelmiddelen. Direct nadat inzamelmiddelen als geleverd gelden in de zin van artikel 7.2 draagt de opdrachtgever het risico en is aansprakelijk voor vermissing, diefstal van en alle schade, waaronder brand, graffiti en vervuiling, die aan of door de inzamelmiddelen mochten ontstaan. Onverminderd het bepaalde in artikelen 12.1 en 12.2, vrijwaart opdrachtgever Maton Groep B.V. tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schaden, die ontstaan zijn in de periode tussen het ter beschikking stellen en het laden, met als doel de afvoer van de inzamelmiddelen.

13.4 Bij vermissing, diefstal, of onbruikbaarheid door schade (o.a. door brand) van een gehuurd

inzamelmiddel, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de huurpenningen. De huurovereenkomst kan in een dergelijk geval eerst beëindigd
worden op het moment dat de schade door de opdrachtgever aan Maton Groep B.V. voldaan is en het inzamelmiddel door Maton Groep B.V. is vervangen.

13.5 Ingeval van een overeenkomst tot het inzamelen van afval- en reststoffen geschiedt het transport voor rekening
van de opdrachtgever, wanneer het transport door of in opdracht van Maton Groep B.V. wordt uitgevoerd. Het transportrisico wordt gedragen door Maton Groep B.V., tenzij schade is veroorzaakt doordat de opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van deze voorwaarden afval- en reststoffen heeft verstrekt, die niet verstrekt hadden mogen worden. Het transport dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften en overigens op de tussen partijen overeengekomen wijze.

14. Ingebreke blijven en ontbinding

14.1 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling door middel van een schriftelijke
mededeling aan de andere partij te ontbinden, indien de opdrachtgever of Maton Groep B.V. in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel wordt geliquideerd. Verhuizing van opdrachtgever is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever.

14.2 Ontbinding op grond van artikel 14.1 is ook toegestaan indien de andere partij haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na door de ene partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn nakomt. 

14.3 De in artikel 14.2 vermelde ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de niet nagekomen verplichtingen, waarbij een redelijke termijn, doch minimaal vijf werkdagen, wordt gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen, tenzij onmiddellijke nakoming geboden is.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen Maton Groep B.V. en de opdrachtgever, alsmede op alle overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, is Nederlands recht van toepassing en deze Algemene voorwaarden.
15.2 Geschillen die tussen partijen mochten rijzen zullen bij uitsluitend worden berecht door de rechtbank in het arrondissement te Breda.

16. Algemene bepaling

16.1 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/ zijn, laat dit
onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Opdrachtgever en Maton Groep B.V. verplichten zich om alsdan (een) zodanige regeling(en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benadert.

17. Plaatsings-/ophaalkosten

17.1 Op iedere rolcontainer opdracht rekent Maton Groep B.V. EUR 0.00 plaatsingskosten en EUR 50,00 ophaalkosten per container per opdracht.